1. Verplichtingen, uitsluitingen en aansprakelijkheid:

1a. Verplichtingen SteunpuntReizen

SteunpuntReizen verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de vakanties, weekendtrips, dagtochten en de daarbij behorende programma’s, ongeacht of deze reis door SteunpuntReizen zelf of door een in opdracht van SteunpuntReizen handelende organisatie wordt uitgevoerd.

1b. Uitsluitingen aansprakelijkheid SteunpuntReizen

SteunpuntReizen is niet aansprakelijk indien de deelnemers aanwijzingen van de begeleiding niet opvolgen. Indien daar aanleiding toe is, behoudt Steunpuntreizen zich het recht voor deelnemers vervroegd naar huis te sturen. Redenen kunnen zijn:

  • onaangepast gedrag waardoor het vakantieplezier van andere deelnemers/reizigers vermindert of verdwijnt;
  • gedrag waardoor contacten met politie of justitie onvermijdelijk zijn.

SteunpuntReizen is niet aansprakelijk voor schades of tekortkomingen in de uitvoering van de reis wanneer deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de deelnemer of diens thuissituatie/wettelijk vertegenwoordiger.

SteunpuntReizen is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan doordat de deelnemer niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs (reisdocument) of voor schade veroorzaakt door een deelnemer, waarvoor een verzekering had kunnen worden afgesloten.

SteunpuntReizen is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reis als er sprake is van overmacht.

1c. Verplichtingen deelnemers

De deelnemer, zijn/haar ouders/begeleiding of wettelijk vertegenwoordiger dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Hiermee verklaart hij/zij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van SteunpuntReizen.

Onjuiste informatie kan leiden tot een weigering of uitsluiting. Het is beslist noodzakelijk dat SteunpuntReizen op de hoogte gebracht wordt van eventuele bijzonderheden t.a.v. het gedrag, de mobiliteit, gezondheid enz. van de deelnemer. Bijzonderheden dienen op -of in een bijlage bij- het inschrijfformulier genoteerd te worden. Deelnemers zijn -i.v.m. het groepskarakter van de reizen- verplicht melding te doen van besmettelijke ziekten.

Onvolledige, niet vermelde en/of onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Verstrekte gegevens worden door SteunpuntReizen vertrouwelijk behandeld.

Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden, want niet elke bestemming/elk programma is voor iedereen geschikt. SteunpuntReizen adviseert en helpt daar waar nodig graag!

De reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bij SteunpuntReizen bijgeschreven te zijn. U kunt niet mee op reis wanneer u niet betaald heeft.

De deelnemer verplicht zich eventuele aanwijzingen van SteunpuntReizen of haar begeleiders strikt na te komen. Van eventuele schade ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door de deelnemer, worden de kosten op de deelnemer verhaald.

Annulering door de reiziger

De deelnemer, dan wel zijn verwanten, dan wel zijn bewindvoerder/curator zijn 100% verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis en annuleringsverzekering en voor de consequenties hiervan wanneer zij dit vergeten dan wel nalaten. SteunpuntReizen is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

2. Wijzigingen en/of fouten in de reisgegevens:

Bij het samenstellen van de vakanties, weekendtrips en dagtochten zijn nog niet alle gegevens bekend. Het kan gebeuren dat er wijzigingen optreden in de vermelde reis gegevens. Fouten of wijzigingen binden SteunpuntReizen niet. Als er wijzigingen in de reis gegevens zijn zal SteunpuntReizen dit zo snel mogelijk doorgeven aan de deelnemers.

3. De reissom, wat is inclusief en exclusief:

Bij iedere vakantie, weekendtrip of dagtocht staat een omschrijving van de reis en de zaken die inclusief en exclusief zijn. Een reis en annuleringsverzekering is  exclusief en dient door de deelnemer dan/wel zijn wettelijk vertegenwoordiger zelf afgesloten te worden bij de vakanties en weekendtrips.
Bij reizen bestaan verschillende begrippen m.b..t wat inclusief is: Wanneer een reis all-inclusive is, betekenend dat op de locatie  al het eten en drinken onbeperkt gratis is(op bepaalde tijden). Alles wat je buiten het hotel nuttigt is voor eigen kosten, of wordt uit de pot betaald of beiden.(dit heet dan: “exclusief alle niet genoemde  maaltijden en consumpties”. Wanneer er vol pension wordt aangeboden betekent dat wij zorgen voor ontbijt, lunch en avondmaaltijd, waarbij bij de lunch en avondmaaltijd ook 1 consumptie inclusief is.

4. Zelfstandigheid van een deelnemer:

Een deelnemer dient te beschikken over een voldoende mate van zelfredzaamheid die past bij iemand die zelfstandig woont. De vakanties van SteunpuntReizen zijn in beperkte mate geschikt voor mensen die gebruik maken van een rolstoel/rollator. Wanneer je voor langere wandelingen een rolstoel/rollator gebruikt, kan deze, mits inklapbaar, gratis mee. Je moet dit wel opgeven bij inschrijving.

5. Toestemming voor deelname:

Aangemelde deelnemers dienen -zonodig- toestemming te hebben van ouders/begeleiders of eventueel anderszins wettelijk vertegenwoordigers. Als het inschrijfformulier niet door ouders/begeleiders of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld is, gaat SteunpuntReizen er vanuit dat de deelnemer zijn/haar eigen wettelijk vertegenwoordiger is. SteunpuntReizen behoudt zich het recht voor contact met de ouders/begeleiders of eventueel anderszins wettelijk vertegenwoordigers op te nemen. Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren kunnen door SteunpuntReizen worden geweigerd.

6. Hulpverlening:

SteunpuntReizen heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende deelnemer naar beste weten en vermogen, te helpen en van deze hulp de kosten te dragen als de schuld van de moeilijkheden bij SteunpuntReizen rust. Als de schuld bij de deelnemer ligt, dan is deze verplicht de uitvoering en de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen. Als de moeilijkheden ontstaan door het overtreden van de wet door de deelnemer, is SteunpuntReizen of haar begeleiding niet verplicht hulp of begeleiding te verlenen.